Nunavut logo

Nunavunmi Ulapqiniq

Ukiuqtaqtumiitilugu, tugliuyuq inugiangnia, uvalu attauhiq ungahiktumi aviktuqhimayuni Kanatami, qaritauyakkut Nunavunmi ulapqidjutit piyakhat kikliqaqtut hinaanin, qaritauyakkut ulapqidjutit makpiraat. Kihimi quvianangituq taimaali amigaitut kitut piumayamingnik, uvalu pidjutauyut, ulapqiyut Nunavunmi quviahuktuq.

Online Casinos Nunavut

1
Zodiac

Zodiac

250% up to C$480 + 80 FS

Review
2
7Bit

7Bit

300% up to C$600 + 100 FS

Review
3
Captain Cook

Captain Cook

275% up to C$475

Review
Casino
Title
Bonus
Rating
Payments
Play now!
4
Casino Friday
Casino Friday

Bonus

100% up to 500 CAD + 200 FS

Payments

Review
5
Grand Hotel
Grand Hotel

Bonus

200% up to C$460

Payments

Review
6
Quatro
Quatro

Bonus

100% up to C$00 + 100 FS

Payments

Review
7
Ruby Fortune
Ruby Fortune

Bonus

300% up to C$750

Payments

Review
8
Platinum Play
Platinum Play

Bonus

300% up to C$800

Payments

Review
9
Jackpot City
Jackpot City

Bonus

Up To C$1600

Payments

Review
10
Casino Kingdom
Casino Kingdom

Bonus

100% up to C$200 +40 FS

Payments

Review
Show More
Table of content

  Huuq ukpirittaaqtatIt Nunavunmi Ulapqidjutait Tungaviit Pitquiyugut

  Why you can trust our sports betting platforms recommendationsQayangnairutikharnik qayangnairutikharniklu ihumagiyauniaqtun, taima titiraqtinata kituliqaak tarium Hinaani Nunavunmi qaritauyakkut ulapqidjutikharnik tunngavikharnik umingaluuniit casinosnik talvani nayugaani, quiyaqturviptingni iliqatigiiktun ayuittiagiikhimayunik qinigianganik tamangnik naunaitumik naunaiyaiyaangat taima 100 pusanmik upigiyainik. Una qiniqtavut.

  Ulapqiyut Qayangnairutikharnik, Munagidjutikharnik Itqumayumiklu Nunavunmi Ulapqiyunik Nayugakharnik

  Piqaqtuq amigaitunik hinaanin Nunavunmi ulapqidjutait tungaviit uvaluuniin ulapqidjutit makpiraat, kihimi nunamingni laisiqangitut. Aanigitaagani ihumaluknainiganiklu ulapqijutinik qaritauyami ihumaluutauyumik, atuni inigiyauyut laisiqaqtut maliruagakhalu hilaqyuami quuliuyuni laisiliqinikut timiuyunit.

  Akiit Kayumiktumik Nunavunmi Ulapqidjutait

  Algatit akimayuni qilamik pilluaqtauyuq amigaitunit Kanatamiuni takhiyinit. Atuqugumik Nunavunmi ulapqidjutikharnik auladjutikharnik naunaiyaiyaangat akikhangit kayumiktumik ihuaqtun, naunaiyaiyugutlu tapkuninga aituihimaanginaqtun kayumiktumik aangajaalaqutailiraangamik.

  Ayungnautit Iliuraqhimayut akimayut hamanga Qaritauyakkut Ulapqidjutinin Nunavunmi Nayugaani

  Puuqtuilugit hunat ayungnangitut. Quviahugumaguvin takhinahuaqnikkut katimadjutinik piumangitutit hivituyumik akiligiiqniqmik. Naunaiyaiyugut taima Nunavut ulapqidjutikhangit nayugakhait atuqtukhauyugut atugianganik ihuaqtumik ilihimayaptingnik upigiyainik maniliqidjutikharnik qaritauyaliqidjutingnik taima maniliqivikhangit atuqtauyukharnik taima maniliqivikhangit atuqtauhimaanginaqtun.

  Piumayait Ulapqinirmun Tuniyauyut Ulapqiyunin Nunavunmi Tungaviit

  Ulapqiniq ilauliqtuq inuuhiqmik amigaituni nunagiyauyuni inuit, atauhiinaugituqlu ulapqijutini huliviuyumiluniit. Ulapqijutinik makpiraat titiraqtavut tamaita pipkaiyugut aalatqiinik ulapqijutinik hulijutinik ilaulaaqtutit, quiqutinulu, baskitpaaltunit, muqpaktut, muqpaktut, muqpaktunit, muuqpak, muuqpak, muqpaktunit Hunat quviagiyatit, hulilukaaqtaaqtutit nayugait aghuurutigiyaqqut.

  Nunavunmi Ulapqiviuyut Ulapqiviit Uvalu Akiliqtuiyunun Ikayuutit

  Uqariiqhimajavut qajangnaitkutikhatit qajagidjutikhallu ihumaluutaujut, imaalu akiliqtuijut ikajuqtikhat. Ajuqhautiqaruvit imaaluuniit ajuqhaliruvit, kiujumaguvit imaaluuniit ihuaqhautikhanik. Qiniqhimaaqtugut naunaiyaiyaangat tamaita nayugait titiraqhimayaptingnik piqaqtun FAQnik mapiraanganik atuquyaangatlu nayugakharnik taima uqaqqatigiiktukharnik ikayuutikharnik.

  Nunavunmi Maligatigut Ulapqidjutit

  Legal Sportsbetting in NunavutTaimaali Bill C-218 havaktauhimayuq maligatigut nayugaqaqtughat laisiqaqtunun hapkunanga Lieutenant Kavanurmi Katimayiit Nunavunmi tapkua tunihiyut nalautaaqnikkut qanuginiinik uvalu akiraqtuqhugit, inuuhiit, uvaluuniin attautit hulidjutit ulapqidjutit, attauhiinaq nayugaa atuqtauyuq ublumimun. Taiyauyuq Ulapqijutinik Tikuaqhijut ilagiyaalu Ualiqhiani Kanatami Nalautaarutinik Kuapariisiuyuq (WCLC). Ayungnaqturaluaq, tadja piinarialik qaritauyakkut inungnun Nunavunmi.

  Kihimi, quanaqqut World Wide Web, nunaqaqtut Nunavunmi pillahijut amigaittunik hinaanit ulapqidjutait makpiraaliuqhimajut angiqpagait takhinahuaqtit Kanadamit. Tamaita kanaat. Quana Maligakhaq C-208 qaritauyakkut ulapqidjutit ihuinaarutaungittuq.

  Qanuq Aulayaangat Nunavunmi Maligaliqiyunik Ulapqidjutikharnik Qaritauyakkut

  Ilihimaplugit quviagikpaktat nunaqaqtut Nunavunmi piqaqtut qaritauyakkut pianaqtunik aallatqiiktunik ulapqidjutikhanik, katittugit titiraqhimayut hinaanit ulapqidjutauvaktut makpiraat pivakhugit tamaita piyumayait.

  Ikayuqtaffi Aadjiliugiangani Nakuutqiaq Nunavunmi Ulapqidjutait Aulaqtitinikkut Tungaviit

  WCLC-kut inigiyauyuq pipkaikmat Kanatamiunik piyaagani nalautaarutinik, Ulapqijutinik Tikuaqhijutinik tungavikhamik qahaginiganik Nunavumi, pivaktugut nirumiktunik ‘qauyimayaagani atuqtakhamik akmariagani iliknut naunaiyariagani nanihiyaaganilu ulapqijutinik makpiraamik ihuatiariyaqnik.

  Katimapkaiyut Piyakhanik tamainun Ulapqidjutinun Qulaani Nunavunmi Ulapqidjutini Ulapqivingni

  Ulapqiniq makpiraaq nanihiniaqutit titiraqhimayut qaritauyami qungialiurvikmi pipkaijutinik ajikiikniginik atuqtakhanik hitamanik aliagiyauluaqtut ulapqijutini leagues-ni Ukiuqtaqtumi America-mi – uqautiliqtavut MLB-guyuq, NBA-mi, NFL-mi, NHL-mi amigaitqiyaniklu.  Paqiniaqtatit tamaita atuqtauluaqtut ulapqidjutit ilauyut lflf, uvalu tennis, uvalu mamitiqlutit.

  Ubluq tamaat NHLkut Hulilukaarutikhangit Talvuuna Nunavunmi Ulapqiyunik Nayugakharnik

  Haakirniq aliagiyauluaqtuq ulapqiniq Kanatami. Imaalu NHL league ulapqidjutit, ulapqidjutit makpiraat tunihiyutlu akiliuhiakhanik uvani NHLmi hivunikhainun, Stanley Cup aadjikiiktut, uvalu tautuknaqtut nakuutqiamik hivuliqhungnikkut tikinahuarutit. Una havangnaqpiartuq havagutit piyaulat ukiuq tamaat.

  Nunavut Ulapqidjutait Ulapqiyut uvani NBAmi

  Tamna NBA-guyuq una ulapqiyuq anaulliraqtut basket-mik uliisiriami Kanatamiulu ukua amigaitqiyaugitut ahianit nunagiyauyumi ikayuqtiriinit. Tamaita qaritauyakkut ulapqidjutit makpiraat paqiniaqtatit qagitauyaliqivingmi tunihiyut alianaqtunik hulidjutinik, uvalu paqitilimaitutit nakuutqiamik oddsmik humili nunamingni iligiit imaatun Toronto Raptors.

  Nunavunmi Qaritauyakkut Ulapqidjutit Ulapqiyut Odds for Super Bowl

  Ilipkarumaguvit angitqiyamik ulapqinirmut hulipkaidjutikhamik ukiungani – tamna Super Bowl – ulapqidjut makpiraat pitquyavut nayugat ilingnut. Pilimaittutit amigaitunik akitaqutautinik tamainik aalangayunik piyakhanik.
  Top Nunavut Sports Betting Leagues

  Nunavunmi Ulapqivikhangit Ulapqivikharnik Nayugakharnik Attautinun Nakuutqiaanun

  Taimaali paqitiblutik akimayaaqtutit nakuuyunik taktanik maniknik, iliugaqhugit attauhiq nakuutqiaq humi tamavyainun ulapqidjutini ihuangitumik, uvalu paqilimaitutit nakuutqiamik attauhingmik tungavikhamik qaritauyakkut tungaviit aghuurutigiyaqqut.

  Nunavunmi Ulapqiyut Ulapqiviit Pinahurittut Hivunighami Niuvvaviit

  Ulapqinahuaruvit hivunikhami niuvaavikni, inigiyauyuq titiraqtavut qaritauyami qungiaqviptikni ihuaqniqhat. Tamaita niuvvaaviit hamaniittumayatit ilauyut MMA, NBA, NFL, NHL, etc, aallallu european Champions League ukuallu Canadian CPL.

  Nakuutqiamik Piniaqtutin Nunavunmi Qaritauyakkut Ulapqidjutit

  Inikhaqaguiqlutin nalvaaqhilutin. Qinirhialutik avatingni qiniqlutinlu ihuatqiyauyumik. Humi paqiniaqqit? Ulapqidjutini makpiraani pitquyugut, ilihaqtaghanik.

  Uumayunik Hulijutauyaagani Nunavumi Ulapqijutiptikni Tungaviuyaagani

  Qaffiiqtuqhugu aadlangurumavit aadjaqtauguvit? Ilaa, iniginik titiraqtavut qaritauyami qungialiurvikmi, pilaaqtutit. Uumayut alianaqtuq. Tapkuat odds-guyut mikitqiyaulaaqtut, kihiani inuuviqaqhutik pianaqniaqtutit pijutaulaaqtutit.

  Tamaita Nunavunmi Ulapqidjutait Ulapqiviit nakuuqpiaqtut Takhinahuarutit uvani Go

  Pijumaguvit humilikaak, aturlutit tigumiaqtaaqtatit kiudjutaujuq imaalu amigaittut ulapqidjutikhat makpiraat titiraqtavut havaqatigilugit Nunavunmi ulapqidjutait qaritaujat, imaaluuniit talvuuna algangnut tigguqpiit qiniqhiaji.

  Nunavunmi Ulapqiniq

  Qanuq Aulatitiyaangat Nunavunmi Qaritauyakkut Ulapqidjutikharnik Aulatitiyaangat Nayugakharnik

  how to get nunavut online sports betting bonusTaimaali naunaiyaqhimayut atiliuqhugit uvalu aulagutiyut aalakiinik nayugainin nayugaanin nayugaanin, tamaita maliklugit aadjikiivyaktut idjuhiit.

  Piplugit Tun’ngahuktitauyut Akiliuhiarutait Nunavunmi Ulapqidjutinun Pinahurittut

  Tamaitavyak nayugait aghuurutigiyavut tungahuktilugit ikayuutit piumanirmun nutaanik ulapqiyunun. Nalvaaqhiguvit, naqitkungni talvuuna hanaqidjutikharnik aulaniaqtunin talvuuna qaritauyaliqidjutitigun atiliurutikharnik mapirviangani taima aulatitiyukhauyutin nuutaamik ulapqiyukharnik atukiutikharnik.

  Piliuqlutik nutaamik Ulapqiyukharnik Atukiutikharnik talvuuna Nunavunmi Ulapqiyunik Nayugakharnik

  Tamna nuutaanguyuq ulapqiyuq titiqiqidjutikharnik atiliurutikharnik atiliurutikharnikluuniit hanaqidjutikharnik qilaminuaq ayungnaitumiklu tamainun ulapqidjutingnik mapiraanganik titiraqhimayut talvani qaritauyaliqidjutiptingni. Ikittunnuanik minutes-ni, kihimi pijariaqaqqat.

  Tuniluni Naunaitkutat Iniqtiriami Atiliurniq Havaanga

  Inuup kangiqhidjutait apigiyauniaqtutit ilaliutilugu atiit, nayugaa, ublua annivia, qaritauyakkut nayugaa, hivayautaalu napaa. Ilangit nayugait apiginiaqtatin angutit/angutit. Apirijauniaqtutit atuqtup atia angmaqhidjutikhatlu.

  Iniqtiqniga Sainiriaqnigagut Havauhiq Nunavumi Qaritauyami Ulapqijuliqivikmi Tungaviuniginik

  Ilanga atiliurnikkut havaguti ilaqaqniaqtuq naunaijaqpiarhimanikkut maniliqtuutikhamik – Kanadami maniliqtuutikhamik Canucks-nun, taimaatun ilangit ulapqijut aturumagaluaqtun aturlutik crypto-mik.  Uqaqvigingitkungni atiliurnirmun makpiraaq tun’ngahuktitauyutin, tuniyauniaqtutin atauhirmik atiliuqtillutitigun.

  Piliurniq Iliurainiq unalu Ihuarhilugu Maniqarviit

  Kingulirmik, akiliqhiyariaqaqtutit. Ilangit ulapqidjutikkut makpiraat tuyuqniaqtut atadjutinik tigumiaqtaaqtunun hunamun kitut naqilugu aularutiyaangani atukiutitit.

  Iliurarlugu Hivulliqpaat Ulapqinirmut Nunavunmi Nayugat

  Atugat atuqtauliqqat, alianaqtuq aullaqtiqtuq. Iliuraqtaaqtat hivulliqpaat. Tikuaqlugu ulapqiniq, huliniq, qanurituq, qanuq imirumayaqnik, ahianilu. Quviagilugu!

  Quviagiyauyut Ulapqidjutit Nakuutqiat Inungnun Nunavunmi

  Favourite Sports Bets for Residents of NunavutAalatqiit ulapqijutit kitu ilvit igatarutaulaaqtutit tamatqiumayainik. Hunanik pilluarumajarnik, ilihimajukhaujutin hunanik qiniqtarnik.

  Anaulirarvingmi Ulapqiliraqtut Nunavunmi Ulapqivingni

  Talvaniitlugu MLB, Japanese NPB, unalu Korean KBO. Hivuniqmi avaliittullu nakuutqiat. Amigaittut piumayat.

  Anaulliraq Ulapqiniq Ulapqivikni

  Iliugaqlugit uvani NBA, NBA All Star Ulapqidjutait, NBA All Star Havainiq, NCAAB, NCAAW, Euroleague, BNXT League, FIBA Nunaqyuami Cop Americas, Latvian-Estonian League, WNBA.

  Pihuuyaqtut Nunavumi Ulapqiviuyunik Ulapqiviuyaagani

  Iliugaqtauhimayut talvani NFLmi, NFL Iniqhimaittuq, NCAAF, CFLmi XFLmilu

  Haakiqtut Nunavunmi Ulapqivingni Haakiqtuni

  Iliugarlugit NHKmi, Nunaqyuaptingnik Championship, Alps Hockey Leaguemi, unalu Champions Hockey Leaguemi.

  Itingmigaqtut Nunavunmi Ulapqivingni

  Iliugarlugit talvani Champions League, Europa League, Europa Conference League, Bundesliga, DKB Pokal, Ligue 1, Serie A, amigaitunlu leaguesnik qallutiniklu akigaktuiyukharnik.

  Quviagiyauyut Ulapqidjutit Nakuutqiat Inungnun Nunavunmi

  Pros and Cons of Nunavut Qaritauyakkut Ulapqidjutait

  The Pros

  pros and cons of Nunavut online sportsbetting

  • Ahirruqtiqtaa inuuvia ungahiktumi nayugaani.
  • Anginikhaq atuqtakharnik hinigarmi ulapqidjutingnik mapiraanganik.
  • Hiliktumik pidjutikharnik ulapqidjutikharnik piyaangatlu pidjutikharnik.
  • Ayungnaitumik pigiaqaqtun taima piguvit Wi-Fimik.

  The Cons

  • Nunamingni laisiqaqtut ulapqidjutit makpiraat.

  Pros and Cons of Nunavut Sportsbetting

  FAQ talvuuna Nunavunmi Ulapqidjutingnik Pinahurittut

  Hunauva maligatigut pianarniq ukiunga Nunavunmi?

  Maligatigut pianarniq ukiunga Nunavunmi 19-nguyuq.

  Akiliriaqaqtatka taaksiutit akimayunun Nunavunmi?

  Imannaq, akiliqhihuirlutit taksiiyautinik akimajunik kihiani ajuiqhattiaqhimajutit takhijuhikhanik imaalu takhidjutikhat maniliurumajatit.

  Atuqtaaqqinga takhinahuarutiga Nunavunmi?

  Hii, tamaita ulapqidjutait makpiraat pitquiyugut ihuaqtunik tigumiaqtaaqtunun piyaangnirmun.

  Nunavut piqaqqa nunalaani laisikharnik ulapqidjutikharnik mapiraaq?

  Tamna avaliituq nunalaani nayugakhaa WCLCngit nalautaarutikhangit nayugaangit, pilimaitunlu qaritauyakkut Nunavunmi.

  Hunauva uvinga?

  Parlay bets malruk uvaluuniin amigaitut ilauyut attautimun.

  Tamaita qaritaujakkut ulapqidjutikhat qajangnaittut?

  Munagiyakhatit piguvit nutamik qaritauyakkut ulapqiniq makpiraq. Qayangnaitqiyaq pukugiami atauhiq nayugaq akhuurutigiyavut. Tamaita ihivriuqtauvaktut anariaqtuqvikmi ikayuqtiriinit ayugitunit.

  Huna nakuutqiaq hinaani ulapqidjutini makpiraaq Nunavunmi?

  Pidjutauyuq inmi piumayaitigut. Paqitilugit nakuutqiatigut ilingnun, inmikkut, ulapqidjutini makpiraani titiraqtavut qaritauyaliqiviptingni.

  Back to top